PhDr. Jana Gottierová

Vzdelanie: 

1987 – ukončené vysokoškolské štúdium psychológie spolu s odborom pedagogika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Odborná prax: 

1990 - 95 – psychológ – Poliklinika Banská Bystrica (psychologická ambulancia pre deti a dorast, rehabilitačné sanatórium pre deti s poškodením CNS, mentálna diagnostika a výchovné poradenstvo v ústavných podmienkach detí do 3 rokov);

1995 - 97 – psychológ – Detské integračné centrum Banská Bystrica (integrácie detí so zmyslovým a telesným postihnutím do edukačného procesu, psychologická diagnostika, výchovné a psychologické poradenstvo);

1997 - 2009 – psychológ – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (predtým Pedagogicko-psychologická poradňa) Banská Bystrica, 2003 - 2009 vedúca oddelenia osobnostného a vzdelávacieho vývinu (psychologická diagnostika a poradenstvo, individuálna a skupinová psychoterapia pre deti a rodičov, skupiny osobnostného rastu pre rodičov).

Psychoterapeutické vzdelávanie a prax:

1996 - 1999 - Základný výcvik v poradenstve a v psychoterapii zameranej  na klienta – Person-centered approach ( PCA, prístup C.R.Rogersa), Český inštitút PCA Brno;

2000 - 2001 - Supervízny blok výcviku v poradenstve a v psychoterapii zameranej na klienta, kvalifikácia  psychoterapeuta PCA;

Od 2002 - co-facilitátor a facilitátor  akreditovaných psychoterapeutických  programov Českého inštitútu pre prístup zameraný na človeka v Brne;

Od 2003 - výcvikový psychoterapeut PCA (pre frekventantov psychoterapeutického vzdelávania) ;

Od 2007 - zápis v Zozname psychoterapeutov SR;

2010 - ukončené vzdelávanie supervízora pre poradenstvo a psychoterapiu zameranú na klienta.

Ďalšie vzdelávanie v oblasti psychologickej diagnostiky a poradenstva:

Mníchovská funkcionálna diagnostika (FUK Bratislava, 1991), Autogénny tréning, relaxačné techniky  (PS Trenčín, 1997), Špecifické poruchy učenia (1997), Výcvik v krízovej intervencii (VÚDPaP Bratislava, 1998), Woodcok-Johnson – diagnostika kognitívnych schopností (The Woodcock-Muňoz Foundation USA, 2003), Diferenciálno-diagnostické prístupy k poruchám psychického vývinu (Lenoris – Trnava, 2005), Vývojová psychopatológia I., II. (PSYCHE EDUCA s.r.o. - Bratislava 2011).

Odborná stáž:

2007 –  Psychiatrická nemocnica prof. MUDr. K. Matulaya Kremnica
2007 –  Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica